דרישות איכות מספקים

ספק יקר,

להלן דרישות האיכות הכלליות של חברת “ק.ג.נ פתרונות אריזה” למוצרים נרכשים. הנך מתבקש לסווג את מוצריך בהתאמה ולנהוג ע”פ הנדרש בטופס זה. חומרים/מוצרים, אשר יימצא כי אינם תואמים את דרישות האיכות הנ”ל יידחו. לשאלות ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות למח’ רכש במייל Shosh@kgntrde.com

 1. דרישות כלליות :
  • מערכת ניהול איכות : הספק יקיים מערכת ניהול איכות העונה על דרישות ISO9001/ISO13485/AS9100/AS9120 במהדורתם העדכנית.
  • מדדי ביצועים: ביצועי הספק מנוטרים פנימית ע”י “ק.ג.נ פתרונות אריזה”. הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 95%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול היעדים הרלוונטים.
  • כניסה לאתר הספק: הספק מתחייב לאפשר לאנשי KGN המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח KGN, ו/או לנציג ממשלתי להכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות.
  • הודעה על חריגות ואישורן: הספק יודיע לק.ג.נ על חריגות במוצרים או בתהליכים. ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה או תיקון יגיש בקשה בכתב ובמקביל יסמן ויפריד החלקים באופן בולט.
  • פרטים קריטיים/אופייני מפתח ודרישות מיוחדות ינוהלו בהתאם לדרישות השרטוט או ההזמנה.
  • שמירת רשומות: רשומות הספק ישמרו לתקופה של 7 שנים או בהתאם לדרישות המצוינות בהזמנת הרכש. במידה ולא הוגדר אחרת ניתן להשמיד את הרשומות לאחר התקופה המוגדרת.
  • שינויים בתהליך הייצור: הספק יודיע לק.ג.נ פתרונות אריזה על כל שינוי בתהליך, בארגון או במיקום אתר הפעילות, כולל שינויים המבוצעים אצל ספקי המשנה ויקבל את אישור/הנחיות החברה בנושא טרם יישום השינוי.
  • מניעת רכש חומרים מזויפים: הספק מתחייב לספק חומרים מיצרן מקורי ולוודא שאינם מזויפים. הספק יגדיר תכנית למניעת רכש פריטים וחומרים מזיופים בהתאם לדרישות AS6174. הספק אחראי לוודא עקיבות לאורך שרשרת אספקה עד ליצרן מקורי.
  • דגמים: בהתאם לדרישות ההזמנה או המפרטים היישימים יצרף הספק דגמי בדיקה לצורך אישור התהליך, תיקוף, בדיקה או חקירה.
  • ביקורת מדגמית: במידה ולא מוגדרת ע”י הלקוח שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה לפי Squeglia, רא”ר 2.5%

בכל מקרה שיטת הדגימה תתבסס על מספר קבלה 0 (c=0).

 • שרשור דרישות : דרישות “ק.ג.נ פתרונות אריזה” היישימות להזמנה ישורשרו לספק במסגרת הזמנת הרכש והמסמכים הנלווים לה. באחריות הספק לשרשר את הדרישות היישימות לספקי המשנה.
 • מודעות: הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות: השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר והחשיבות להתנהגות אתית.
 • תהליכים מיוחדים: יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים על ידי “לק.ג.נ פתרונות אריזה” והלקוח הסופי (בהתאם לדרישה).
 • דו”חות התהליך יכללו את כל הפרטים הנדרשים בהזמנה, כולל תיאור, תקן ומהדורה.
 • האחריות על טיב המוצר, התהליך, הבדיקות והמסמכים היא של ספק קבלן המשנה.
 • סימון: החלקים יסומנו ע”פ הנדרש בשרטוט, המפרטים ועל פי התקן הישים. יש לוודא סימון מנת ייצור (LOT-No.).
 • בטיחות: במידה ויצויין בהזמנת רכש פריט בטיחות, על הספק לתקף את כל החומרים והתהליכים המבוצעים על ידו במעבדה מוסמכת.

2. דרישות לפי סוג פריט/טכנולוגיה

  • פריטים מכאניים:
   • דו”ח ביקורת חלק ראשון – FAI
    • דו”ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור המזמין, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדוח ישקף את ממצאי הדגמים הנ”ל, ואת רמת הביצוע של הייצור הסידרתי. הדו”ח יכלול את כל הפרמטרים המיוצרים, אמצעי המדידה, תוצאות המדידה, ותוכנית הדגימה בסדרה.
    • את הדוחות יש להגיש בטפסים של המזמין / או טפסי FAI של הספק (במידה והספק מוסמך לAS9100).
    • יש לציין בדו”ח את אמצעי המדידה. כמו כן, יש לרשום בדו”ח את הערך הנמדד בפועל.
    • אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות המזמין לאחר אישור המוצר הראשון.
    • אין להעביר את העבודה לגורם שלישי ללא קבלת אישור בכתב של המזמין.
   • חומרי גלם :
    • אישור חומר גלם: יש לשלוח תעודת חומר גלם תעופתי O.A ממקור מערבי העונה לדרישות ההזמנה.
    • עבור חומרים המיועדים לרפא”ל, תע”א או אלביט יש לשלוח תעודות תיקוף במקור עבור הלקוח הסופי.
    • חומרים עבור לקוחות תעופתיים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע”י המזמין והלקוח לפני אספקתם למזמין.
    • חומרי גלם המיועדים לרפאל או תע”א יעברו תיקוף בהתאם לדרישות הלקוח הסופי.
    • חומרי גלם שהוגדרו כקריטיים יעברו תיקוף במעבדה מאושרת במסגרת אספקת המנה הראשונה. חומר הגלם יסופק ממנת התכה אחת.
   • תהליכים מיוחדים:
    • יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע”י המזמין וע”י הלקוח.
    • למרות שהעבודה מתבצעת ע”י קבלני משנה שהוגדרו ע”י המזמין, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
    • במידה ונדרש ע”י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם החלקים דגמי בדיקה נלווים.
    • במידת הנדרש ובהתאם לדרישות המזמין, השרטוט, המפרט הישים או הלקוח הסופי יבוצע תהליך לשחרור פריכות מימנית או תהליך טיפול תרמי – דו”ח וגרף הטיפול יסופקו עם החלקים.
   • קשיחים
    • קשיחים יסופקו בליווי תעודת התאמה של היצרן המקורי, הדו”ח יכלול את פרטי היצרן ומס’ מנת הקשיחים.
    • הקשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת ומיצרן אחד.
    • קשיחים עבור רפאל יסופקו בהתאם לדרישות 86.63.00.